Privacyverklaring Whoppah B.V.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle (mobiele) websites, (mobiele) applicaties en/of (platform)toepassingen van Whoppah B.V. (hierna ook, “wij” of “ons”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met jou of die jou identificeren ("persoonsgegevens") verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden waarnaar wordt verwezen op ons platform.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het raden je dan ook aan deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Wie zijn wij? 

- Whoppah B.V. 
- Vasumweg 58
- 1033 SC Amsterdam
- E: support@whoppah.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel? 

Whoppah biedt een platform aan, toegankelijk via een (mobiele) website en –applicatie, waarop (tweedehands of gebruikte) producten kunnen worden aangeboden voor verkoop of veiling en waarbij Whoppah tevens daarmee samenhangende diensten faciliteert, zoals betalingen, beoordelingen en/of leveringen.

In de meeste gevallen verkrijgen wij de persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt, ons platform bezoekt of een Whoppah-account aanmaakt om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Hieronder lichten we dat nader toe.

Whoppah-account

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet je als gebruiker een Whoppah-account aanmaken. In dit kader vragen wij de volgende persoonsgegevens:

  • naam 
  • adres 
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geboortedatum
  • bankaccount (uitsluitend in geval dat er uitbetaald moet worden en alleen bekend bij onze Payment Service Provider. Whoppah slaat geen bankgegevens op)

Optioneel is het mogelijk om je geboortedatum, foto en/of interesses en voorkeuren op te geven. 

Verder kunnen geplaatste-, bekeken- en bewaarde advertenties en/of zoekopdrachten, dan wel eerdere beoordelingen zichtbaar zijn binnen het Whoppah-account.   

Platformbezoeken

Wanneer je ons platform bezoekt of inlogt op je Whoppah-account, verwerken wij het IP-adres en gegevens van het (mobiele) apparaat waarmee je ons platform bezoekt, zoals apparaat- of browsertype. Voor zover je hiervoor toestemming hebt gegeven, verwerken we tevens de locatiegegevens van je (mobiele) apparaat. Dit heeft vooral als doel om de levering van eventueel aangekochte of verkochte producten te faciliteren, maar bijvoorbeeld ook om op locatie gebaseerde, relevante advertenties aan te kunnen bieden. 

Ook wanneer je contact met ons opneemt (via e-mail, de chat of anderszins), verwerken wij persoonsgegevens teneinde je vraag of klacht in behandeling te kunnen nemen en/of het platform verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Marketing- en communicatie 

Wanneer je een Whoppah-account hebt, zullen wij je ook op de hoogte houden van nieuwe diensten of functionaliteiten binnen het platform en de beschikbaarheid van upgrades of nieuwe versies van het platform. Dit gebeurt onder meer via het versturen van online nieuwsbrieven. Het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een ‘uitschrijven’ link in de desbetreffende e-mail.

Indien je in het stijlprofiel bepaalde interesses en voorkeuren hebt opgegeven, zullen wij je tevens op de hoogte houden van (potentieel) interessante advertenties of producten, mits je daarvoor toestemming hebt gegeven.  Op die manier worden getoonde advertenties gepersonaliseerd op basis van jouw zoekgedrag, interesses, (stijl)voorkeuren en dergelijke. Op basis hiervan kunnen wij je gerichte (potentieel) interessante advertenties tonen, al dan niet binnen een bepaalde locatie, en beter aan je wensen voldoen. 

Google Analytics

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage

in het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze

functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google

hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

Delen wij persoonsgegevens met derden? 

Wij behandelen aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk en delen deze in principe niet met derden, behoudens in de volgende situaties:

  1. Whoppah maakt ten behoeve van haar dienstverlening ook gebruik van derden, bijvoorbeeld IT-leveranciers en bezorgers (‘verwerkers’). In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met dergelijke verwerkers gemaakt rondom een zorgvuldige omgang en beveiliging van de persoonsgegevens.
  2. Whoppah kan ook bepaalde persoonsgegevens verstrekken of bekend maken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn of worden op grond van toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel.
  3. wanneer je jezelf op ons platform aanmeldt via je Facebook- of ander social media account, verkrijgt het betreffende social media platform toegang tot de persoonsgegevens gelinkt aan jouw Whoppah-account. Op de verwerking van je persoonsgegevens in die situatie, is het privacybeleid van het desbetreffende social media platform van toepassing. Whoppah heeft daar geen invloed op. 
  4. Whoppah kan persoonsgegevens met derden delen teneinde fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen daarvan te beperken. In voorkomend geval zullen wij in verwerkersovereenkomsten afspraken maken rondom een zorgvuldige omgang en beveiliging van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de

Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of

landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor te allen tijde de wettelijke vereisten in acht nemen.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Zo worden de gegevens van je Whoppah-account in principe bewaard tot wederopzegging van dat account. De gegevens worden dan direct verwijderd. 

In sommige gevallen dienen wij bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er nog een vordering openstaat, specifieke wettelijke bewaartermijnen gelden of er (juridische) geschillen lopen.

Wat zijn mijn rechten? 

Via de instellingen in je Whoppah-account kun je zelf je persoonsgegevens bekijken, controleren en/of wijzigen. Daarnaast heb je uiteraard ook het recht om ons om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens te verzoeken. 

Verder kun je een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen maken. Hiertoe kan schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons worden gericht via bovenstaande contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van een dergelijk verzoek binnen de wettelijke termijnen reageren. 

Indien je een verzoek tot verwijdering van je (persoonsgegevens in je) Whoppah-account tot ons richt, verwijderen wij je persoonsgegevens zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek. 

Heb je nog vragen?

Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben over de verwerking en/of bescherming van je persoonsgegevens door ons, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Toepasselijk recht

deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Amsterdam, november 2019Whoppah Gebruikersvoorwaarden

1. Definities 
1.1 Termen die in deze Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de navolgende betekenis:

Account: het persoonlijke profiel van een Gebruiker op het Platform waarmee gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en) van Whoppah. 

Advertentie: een aanprijzing van een Product zoals door Verkoper geplaatst op het Platform via het Account.

Applicatie: de te downloaden (mobiele) applicatie(s) van Whoppah waarmee het Platform toegankelijk is. 

Derde Aanbieder: een derde partij, niet gelieerd aan Whoppah, die bepaalde diensten aanbiedt via het Platform, zoals Stripe voor betalingsdiensten of aanbieders van transportdiensten.

Dienst(en): de diensten die door Whoppah, al dan niet via een Derde Aanbieder, op het Platform worden aangeboden, waaronder maar niet beperkt tot, het plaatsen van Advertenties om Producten voor verkoop of veiling aan te kunnen bieden, het faciliteren van de aan de (ver)koop verbonden betalingen en het (laten) verzenden en leveren van (een) Product(en).

Gebruiker: iedere natuurlijk- of rechtspersoon, daaronder tevens begrepen een Koper en Verkoper, die het Platform bezoekt en gebruik maakt van de daarop aangeboden Dienst(en).

IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd, waaronder maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (inclusief rechten op bron- en objectcodes van software), databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en rechten met betrekking tot knowhow en bedrijfsgeheimen. 

Koopsom: het totaalbedrag dat Koper aan Verkoper is verschuldigd voor het gekochte Product, inclusief BTW en exclusief Servicekosten en eventuele verzendkosten.

Koper: een natuurlijk- of rechtspersoon die via het Platform een (koop)overeenkomst sluit met een Verkoper met betrekking tot de aanschaf van een of meerdere Product(en).

Stripe: het betaalplatform van de payment service provider met de daarop aangeboden betaalmethodes. 

Particuliere Verkoper: een natuurlijk- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zichzelf en via het Platform een of meerdere Product(en)aanbiedt.

Platform: de online omgeving, toegankelijk via de (mobiele) website(s) en Applicatie, waarop de Diensten van Whoppah worden aangeboden en toegankelijk zijn.

Product: een (tweedehands-, showroom-, of gebruikt) product in een bepaalde, beschikbare (sub-)categorie dat door Verkoper op het Platform kan worden aangeboden.

Professionele Verkoper: een natuurlijk- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en via het Platform een of meerdere Product(en)aanbiedt.

Servicekosten: de door Koper aan Whoppah verschuldigde kosten ter hoogte van € 1,- (zegge: één euro) om de kooptransactie met Verkoper te bewerkstelligen.

Verkoper: een natuurlijk- of rechtspersoon – de Professionele Verkoper hier tevens onder begrepen - die via het Platform een of meerdere Product(en) aanbiedt.

Verkoperscommissie: In geval van Professionele Verkopen geldt dat de door een Professionele Verkoper aan Whoppah verschuldigde vergoeding – te weten 15% van de Koopsom – voor gebruikmaking van de geleverde Dienst(en), welke door Whoppah wordt ingehouden op de uitbetaling van de Koopsom aan Verkoper.
In geval van Particuliere Verkopen geldt door de verkoper een verschuldigde vergoeding - te weten 5% van de Koopsom - voor gebruikmaking van de geleverde Dienst(en), welke door WHoppah wordt ingehouden op de uitbetaling van Koopsom aan de Verkoper.

Voorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden. 

Whoppah: de besloten vennootschap Whoppah B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71938206. 

2. Toepasselijkheid
2.1Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik door een Gebruiker van het Platform en/of de Diensten, alsmede op het leveren en onderhouden van de Diensten door Whoppah. Voor zover Whoppah in het kader van haar Diensten gebruik maakt van Derde Aanbieders, kunnen de algemene (leverings)voorwaarden van de betreffende Derde Aanbieder eveneens van toepassing zijn.
2.2 Bij het aanmaken van een Account verklaart Gebruiker zich jegens Whoppah gebonden aan deze Voorwaarden.
2.3 Afwijkingen, aanvullingen of andere wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk en expliciet met Whoppah overeengekomen.
2.4 Whoppah is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval zal de nieuwe versie van de Voorwaarden opnieuw geaccepteerd dienen te worden door de Gebruiker alvorens verder gebruik te kunnen maken van het Platform en de daarop aangeboden Diensten. Indien Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, dient Gebruiker geen verder gebruik te maken van het Platform en/of de daarop aangeboden Diensten. Indien Gebruiker het gebruik van het Platform en/of de Diensten voortzet na wijziging of aanvulling van de Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden.
2.5 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Whoppah zal in dat geval de nietige of vernietigde bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 Indien Gebruiker in strijd met een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden handelt, is Whoppah gerechtigd, in aanvulling op eventuele andere (rechts)middelen, de activiteiten van Gebruiker op het Platform met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) te beperken of op te schorten, daaronder tevens begrepen het Account (tijdelijk) stop te zetten en/of te verwijderen, alsmede de toegang tot de Dienst(en) te weigeren, zonder dat Whoppah hiervoor op enige wijze aansprakelijk of schadeplichtig is jegens Gebruiker. 

3. Het Account 
3.1 Teneinde gebruik te kunnen maken van de Diensten van Whoppah, dient Gebruiker een Account aan te maken. Gebruiker kan bij het creëren van een Account ervoor kiezen om in te loggen via een ander sociale media platform account van Gebruiker. Gebruikers die jonger dan 18 jaar zijn, hebben toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger (voogd of ouder) nodig teneinde gebruik te kunnen maken van de Diensten.
3.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker is in dat verband ook aansprakelijk voor ieder gebruik van de Diensten via zijn Account, daaronder begrepen alle (rechts)handelingen die onder het Account worden verricht.
3.3 Gebruiker is verder zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens in het Account en het updaten daarvan in geval van wijzigingen.
3.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om meerdere Accounts te hebben die direct of indirect van dezelfde Gebruiker zijn.
3.5 Om van onze online betaaldienst gebruik te kunnen maken, dient Gebruiker te beschikken over een betaalrekening bij een Nederlandse/Europese bankinstelling. Iedere Professionele Verkoper is verplicht zich als zodanig te identificeren en op verzoek nadere gegevens te verstrekken bij het aanmaken van het Account. Whoppah heeft het recht de status van een Account van een Verkoper te wijzigen indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, bijvoorbeeld indien een Professionele Verkoper zich niet als zodanig heeft geregistreerd.
3.6 Whoppah heeft te allen tijde het recht om het aanmaken van een Account te weigeren, dan wel om een reeds aangemaakt Account (tijdelijk) te blokkeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer Gebruiker in een land woont waar de Diensten niet geleverd (kunnen) worden, er sprake is van (een vermoeden van) fraude of het (vermoeden van) in strijd handelen met deze Voorwaarden. Door een dergelijke weigering, blokkering of verwijdering ontstaat voor Gebruiker nimmer een recht op (schade)vergoeding.
3.7 Gebruiker kan Whoppah per e-mail verzoeken het Account te verwijderen. In dat geval: (i) kan Gebruiker niet langer gebruik maken van de Diensten, (ii) zal Whoppah de gegevens in het Account uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van een dergelijk verzoek verwijderen, behoudens het bepaalde in de volgende volzin. Indien Whoppah van Gebruiker een verzoek tot verwijdering van het Account ontvangt, terwijl er nog betalings- en/of leveringsverplichtingen openstaan, dient Gebruiker hier eerst aan te voldoen alvorens het Account kan worden verwijderd. 

4. Plaatsing van een Advertentie
4.1 Met een Account kan een Verkoper een of meerdere Advertentie(s) plaatsen op het Platform.
4.2 Door het plaatsen van een Advertentie verstrekt Verkoper aan Whoppah een kosteloos, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht om die Advertentie (of onderdelen daarvan) te gebruiken, verveelvoudigen en/of openbaar te maken voor marketing-, promotie- en/of publiciteitsdoeleinden van Whoppah.
4.3 Verkoper waarborgt en garandeert dat:
4.3.1 er niet gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op het Platform staan;
4.3.2 hij rechtmatig beschikt over het in de Advertentie aangeboden Product;
4.3.3 de staat van een in de Advertentie aangeboden Product minimaal ‘goed’ is
4.3.4 de inhoud van de Advertentie (titels, beschrijvingen, prijzen en foto’s van het Product daaronder begrepen) niet misleidend, onnauwkeurig, onvolledig of onjuist is;
4.3.5 de inhoud van de Advertentie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
4.3.6 de inhoud van de Advertentie geen discriminerende, pornografische, beledigende of anderszins illegale of onrechtmatige inhoud bevat;
4.3.7 de inhoud van de Advertentie niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.
4.4 Een geplaatste Advertentie is gedurende 60 (zestig) dagen actief. Daarna wordt de Advertentie automatisch van het Platform verwijderd.
4.5 Verkoper vrijwaart Whoppah voor eventuele (schade)vorderingen vanuit Koper, als gevolg van of samenhangende met het niet voldoen aan de garanties zoals beschreven in de vorige bepaling.
4.6 De in een Advertentie genoemde Koopsom is in Euro, inclusief BTW (voor zover van toepassing) en exclusief Servicekosten en eventuele verzendkosten. Voor zover van toepassing, bepaalt Verkoper vooraf de hoogte van de verzendkosten.
4.7 Advertenties worden geplaatst binnen een aanwezige (sub-)categorie. Whoppah is gerechtigd bepaalde (sub-)categorieën te verwijderen waardoor Advertenties mogelijk ook worden verwijderd, dan wel verplaatst naar een andere (sub-)categorie. Hierdoor ontstaat voor Gebruiker nimmer een recht op (schade)vergoeding.
4.8 Na plaatsing van een Advertentie wordt het hierin aangeboden Product beoordeeld door (stylisten en deskundigen van) Whoppah. Whoppah is daarbij gerechtigd om (de inhoud van) een bepaalde Advertentie (of onderdelen daarvan) te weigeren, dan wel te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van (een vermoeden van) inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden of het (vermoeden van) in strijd handelen met deze Voorwaarden, zoals de garanties uit artikel 4.3. De Verkoper ontvangt hierover bericht. In voorkomend geval ontstaat voor Verkoper evenwel nimmer een recht op (schade)vergoeding. 

5. Aanvaarding en betaling
5.1 Er is sprake van een geldige verkoop van een Product in de volgende gevallen: (i) als Koper op de Koop Nu-button klikt, (ii) als Koper een bod op een Product heeft gedaan dat door Verkoper binnen 48 uur na plaatsing van het bod is geaccepteerd. 
5.2 Wanneer Koper en Verkoper tot een verkoop (aanbod en aanvaarding) van een Product zijn gekomen conform het bepaalde in dit artikel, bevestigt Whoppah de aankoop, tevens bevattende een verzoek tot betaling van de Koopsom, aangevuld met Servicekosten en eventuele verzendkosten, conform de aangegeven betalingsinstructies. 
5.3 Het Product wordt gedurende 1 uur exclusief voor Koper vastgehouden, binnen welke termijn Koper de Koopsom en overige kosten dient te voldoen conform de instructies van Whoppah. Indien Koper de Koopsom en overige kosten niet of niet binnen dit uur voldoet, komt de Advertentie met het te veilen Product opnieuw beschikbaar en hebben andere Kopers de mogelijkheid om binnen een resterende termijn van 47 uur alsnog een bod op het Product te doen. Indien er binnen 47 uur een nieuw bod wordt geplaatst en geaccepteerd door Verkoper, geldt daarvoor opnieuw 1 uur exclusiviteit voor de desbetreffende Koper. Indien er binnen de aangewezen 47 uur geen nieuw bod wordt geplaatst, noch sprake is van voldoening van de Koopsom en overige kosten door de ‘eerste’ Koper, komt de Advertentie wederom geheel beschikbaar met verwijdering van de eerder hierop uitgebrachte biedingen. 
5.4 Zowel Koper als Verkoper erkennen dat Whoppah via het Platform enkel een faciliterende en ondersteunende rol heeft door het aanbieden van de Diensten en op geen enkele wijze partij is of wordt bij een (koop)overeenkomst tussen Koper en Verkoper. Koper en Verkoper vrijwaren Whoppah tegen iedere (schade)vordering vanuit Verkoper respectievelijk Koper, als gevolg van of samenhangende met het overeenkomen en/of uitvoeren van de (koop)overeenkomst tussen Koper en Verkoper.
5.5 Het is Koper en Verkoper niet toegestaan om rechtstreekse betaling van de Koopsom overeen te komen en/of rechtstreeks gedane betalingen van de Koopsom te accepteren. Ontvangen bedragen dienen in dat geval te worden gerestitueerd. Bij overtreding van deze bepaling zijn zowel Koper als Verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor vergoeding van alle hierdoor veroorzaakte schade en kosten van Whoppah, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door Whoppah misgelopen Servicekosten en Verkoperscommissie (voor zover van toepassing). 

6. Levering, klachttermijn en uitbetaling 
6.1 Verkoper staat er voor in dat het Product voldoet aan de in de Advertentie vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Zodra Koper de Koopsom, Servicekosten en eventuele verzendkosten heeft voldaan, ontvangt Verkoper een (betalings)bevestiging. Verkoper dient vervolgens voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de correcte en tijdige levering van het Product, uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bevestiging en instructies van Whoppah. Ook dient de Professionele Verkoper het retouradres te vermelden voor het geval Koper zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht.
6.3 Verkochte Producten dienen te worden verzonden minimaal met Track & Trace. Voor zover mogelijk kan Verkoper voor de verzending en levering gebruik maken van Derde Aanbieders. Verkoper draagt het risico van beschadiging of verlies van het Product tijdens verzending.
6.4 Koper heeft na betaling van de Koopsom, 10 dagen de tijd om bij Verkoper aan te geven of hij het Product in goede orde heeft ontvangen. Indien Koper tijdig klaagt over de niet- of niet tijdige levering, dan wel non-conformiteit van het Product, wordt de uitbetaling aan Verkoper (tijdelijk) opgeschort. Op dat moment treedt de dispuutprocedure van artikel 8 in werking. 
6.5 Zodra Koper heeft bevestigd dat de levering is geslaagd, dan wel de klachttermijn van artikel 6.4 is verstreken, ontvangt Verkoper van Whoppah per e-mail een bevestiging van de aanstaande uitbetaling aan Verkoper van de Koopsom met aftrek van de Verkoperscommissie (voor zover van toepassing). Uitbetaling zal plaatsvinden uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestiging op het door Verkoper opgegeven bankrekeningnummer. 

7. Ontbinding en retour
7.1 Indien Verkoper een consument (Particuliere verkoper) betreft, is ontbinding en retour van een gekocht Product uitgesloten en komt Koper geen beroep op het herroepingsrecht toe.
7.2 Koper is verplicht het Product te inspecteren op gebreken direct na ontvangst. Daarbij behoort Koper de kwaliteit en/of kwantiteit van het Product te onderzoeken.
7.3 Indien Verkoper een Professionele Verkoper is, erkent en aanvaardt de Professionele Verkoper dat Kopers die consument zijn en woonachtig in een land binnen de Europese Economische Ruimte in bepaalde gevallen het recht hebben om binnen de geldende wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van het Product, de (koop)overeenkomst (zonder opgaaf van redenen) te herroepen. De Professionele Verkoper zal daaraan zijn volledige medewerking verlenen conform toepasselijk consumentenrecht en de bepalingen in dit artikel.
7.4 Als de Koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient dit te worden gemeld binnen de bedenktermijn door middel van het (door de Professionele Verkoper aangeboden) modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Professionele Verkoper.
7.5 Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Koper, voorafgaand aan de retourzending van een Product, Whoppah hiervan op de hoogte te stellen. Na deze melding, wordt de betaling van de Koopsom opgeschort totdat de retourzending is afgehandeld.
7.6 Koper is verplicht om gedurende de bedenktijd van 14 dagen zorgvuldig met het Product en de verpakking om te gaan. Koper zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. 
7.7 Koper retourneert het Product met alle geleverde toebehoren, zover als redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van 14 dagen na melding van de herroeping naar het door Professionele Verkoper opgegeven retouradres. De kosten voor het retourneren van het Product zijn voor rekening van Koper, tenzij Koper met Professionele Verkoper anders is overeengekomen. 
7.8 Tenzij de Professionele Verkoper aanbiedt het Product zelf bij Koper op te halen, mag Whoppah wachten met de terugbetaling van de Koopsom aan Koper tot de Professionele Verkoper het Product heeft ontvangen of tot Koper aantoont dat het Product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De terugbetaling is kosteloos voor Koper.
7.9 Indien, om wat voor reden dan ook, de Koopsom reeds is uitbetaald aan Professionele Verkoper, dan is Professionele Verkoper verplicht de Koopsom, inclusief eventuele verzendkosten en retourkosten (voor zover overeengekomen) aan Koper te vergoeden. Deze terugbetaling door de Professionele Verkoper dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de melding van herroeping. Echter, het is Professionele Verkoper toegestaan de terugbetaling uit te stellen tot het moment dat het Product retour is ontvangen, dan wel de Koper heeft aangetoond dat het Product is teruggezonden.
7.10 Het risico en de bewijslast voor de correct en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt  bij Koper. Indien de Koper op de voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, komen ten hoogste de retourkosten voor zijn rekening.
7.11 Whoppah is geen partij bij de (koop)overeenkomst en niet gehouden enig bedrag – de Servicekosten en Verkoperscommissie daaronder begrepen – aan Koper respectievelijk Professionele Verkoper te vergoeden als gevolg van een geldige herroeping van de (koop)overeenkomst.

8. Dispuutprocedure 
8.1 Bij vragen en/of klachten dient Koper zich rechtstreeks tot de betreffende Verkoper te wenden. Verkoper garandeert dat ontvangen vragen of klacht van Kopers binnen achtenveertig (48) uur worden beantwoord. Zowel Koper als Verkoper erkennen dat Whoppah in deze gevallen op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte Product.
8.2 Ingeval van een dispuut tussen Verkoper en Koper over de kwaliteit, het al dan niet verzonden of geretourneerd zijn van een Product, dienen Verkoper en Koper dit onderling proberen op te lossen. Indien Verkoper en Koper niet tot een oplossing komen, zal Whoppah zich inspannen om een oplossing te vinden waarbij Verkoper verplicht is om hieraan medewerking te verlenen. Indien Koper en Verkoper niet tot een oplossing komen zal Whoppah desgevraagd een besluit nemen waaraan Verkoper en Koper accepteren gebonden te zijn. Eventuele (uit)betalingen worden door Whoppah gedurende de looptijd van een dispuut opgeschort.
8.3 Indien Verkoper een verzendbewijs kan tonen en Koper niet kan aantonen dat er sprake is van een non-conformiteit, wordt er uitbetaald. Indien Verkoper geen verzendbewijs kan tonen en/of Koper maakt aannemelijk dat er sprake is van non-conformiteit volgt de dispuutprocedure en wordt de betaling gedurende de looptijd van het dispuut opgeschort. Bij een eventueel dispuut omtrent de (tijdige) verzending/levering van een Product, is de Track & Trace code van de transporteur leidend, behoudens de mogelijkheid tot tegenbewijs. Koper en Verkoper conformeren zich in voorkomend geval aan het dispuutbesluit van Whoppah. 

9. Intellectuele eigendom 
9.1 Alle IE-rechten met betrekking tot het Platform, de Applicatie inclusief doorontwikkelingen daarvan, en de databank met Advertenties berusten uitsluitend bij Whoppah of haar licentiegevers.
9.2 Onder deze Voorwaarden, verkrijgt Gebruiker enkel een beperkt, niet-exclusief, niet-(sub-)licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de op het Platform aangeboden Diensten te gebruiken. Gebruiker erkent dat alle IE-rechten betreffende het Platform, de verzameling Advertenties, de vormgeving van en content op (mobiele) website(s) en/of Applicatie eigendom zijn en blijven van Whoppah en op geen enkele manier door de Gebruiker - zonder expliciete, voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Whoppah - mogen worden (her)gebruikt.
9.3 Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform en/of de Applicatie, te (doen) wijzigen, te decompileren, (de code) te verveelvoudigen, te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.
9.4 Gebruiker zal zich bij het gebruik van het Platform en de Applicatie verder tevens onthouden van:
9.4.1 het direct dan wel indirect kopiëren, hergebruiken of verveelvoudigen van (onderdelen van) het Platform en/of de Applicatie; 
9.4.2 het direct dan wel indirect kopiëren, hergebruiken of verveelvoudigen van Advertenties, daaronder begrepen Advertenties van derden, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties;
9.4.3 het (laten) wijzigen of (laten) verwijderen van enige aanduiding of verwijzing in het Platform en/of de Applicatie naar Whoppah, de IE-rechten van Whoppah, het vertrouwelijke karakter daarvan, of enige andere door Whoppah aangebrachte verwijzing;
9.4.4 het (doen) verspreiden van virussen, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, spyware, hoaxes of andere vormen van malware;
9.4.5 andere handelingen die in strijd zijn met deze Voorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving.
9.5 Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal zich onthouden van handelingen die inbreuk (kunnen) maken op de IE-rechten van Whoppah of derden.

10. Onderhoud Platform
10.1 Ondanks dat het Platform, de (mobiele) website en Applicatie van Whoppah met grote zorg zijn samengesteld, garandeert Whoppah niet dat het Platform, de (mobiele) website en de Applicatie foutloos werken of zonder (technische) gebreken zijn. Het Platform en de Applicatie en alle daarop van toepassing zijnde functionaliteiten worden aangeboden ‘as is’.
10.2 Whoppah streeft er voortdurend naar om eventuele gebreken in het Platform of de Applicatie zo spoedig mogelijk op te lossen teneinde het Platform en de Applicatie optimaal beschikbaar te laten zijn. Whoppah heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform of de Applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik daarvan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderhoud, of om updates, releases, aanpassingen of verbeteringen in het Platform of de Applicatie te kunnen doorvoeren. Dit brengt nimmer een recht op (schade)vergoeding voor Gebruiker jegens Whoppah met zich mee.
10.3 Whoppah biedt geen enkele garantie wat betreft het behoud of ongewijzigd laten van bepaalde functionaliteiten of Diensten van het Platform of de Applicatie, na een update of nieuwe release.

11. Bescherming van persoonsgegevens
11.1 Om een Account aan te maken en gebruik te maken van de Diensten, zal Whoppah persoonsgegevens van Gebruiker verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de Privacyverklaring van Whoppah en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
11.2 Voor zover Whoppah bij het leveren van de Diensten tevens gebruik maakt van Derde Aanbieders, worden – voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Dienst – bepaalde persoonsgegevens gedeeld met die Derde Aanbieders. Op die verwerking is dan (tevens) de privacyverklaring van de betreffende Derde Aanbieder van toepassing.
11.3 Indien en voor zover Gebruiker van Whoppah bepaalde persoonsgegevens van een andere Gebruiker ontvangt, garandeert Gebruiker die persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de uitvoering van of in samenhang met de (koop)overeenkomst met de andere Gebruiker, zulks met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

12. Communicatie en beoordelingen
12.1 Verkoper en Koper kunnen via het Platform met elkaar communiceren via een chatdienst.
12.2 Whoppah slaat alle communicatieberichten op en kan deze inzien en gebruiken om (i) Koper en Verkoper te ondersteunen in geval van vragen of klachten in het kader van een dispuutprocedure, (ii) te beoordelen of Verkoper dan wel Koper aan de vereisten van de (koop)overeenkomst en/of deze Voorwaarden heeft voldaan,  (iii) (het gebruik van) de chatdienst te analyseren en te kunnen verbeteren.
12.3 Communicatieberichten van de chatdienst zullen worden bewaard voor de duur van beantwoording van de vraag of klacht, dan wel totdat er een oplossing is voor een dispuut. Daarna worden de gegevens verwijderd, dan wel in geanonimiseerde vorm bewaard, waarbij dat laatste enkel de analyse, verbetering en optimalisatie van de chatdienst tot doel heeft.
12.4 Verkoper en Koper zullen zich onthouden van het opnemen discriminerende, beledigende, suggestieve en/of aanstootgevende taal in hun communicatie. 

13. Aansprakelijkheid 
13.1 Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Whoppah geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade en/of kosten voortvloeiende uit het gebruik van het Platform en/of de Diensten.
13.2 Whoppah is verder nimmer aansprakelijk voor de uitvoering van (een van de) Diensten door Derde Aanbieders, dan wel voor eventuele geschillen tussen een Gebruiker en een Derde Aanbieder. Bij het gebruik van Derde Aanbieders gelden (tevens) de algemene (leverings)voorwaarden van de betreffende Derde Aanbieder.
13.3 Voor zover Whoppah aansprakelijk zou zijn voor enige schade of kosten uit welke hoofde dan ook, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade zulks bovendien tot een bedrag van maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
13.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals bedoeld in de artikelen 13.1 en 13.3 komen te vervallen indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Whoppah.
13.5 De eventuele aansprakelijkheid van Whoppah jegens Gebruiker ontstaat slechts indien en voor zover Gebruiker Whoppah onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een termijn van minimaal 14 dagen voor de zuivering van de tekortkoming is gesteld, en Whoppah ook na die termijn blijvend in gebreke is gebleven ten aanzien van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Whoppah in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
13.6 De mogelijkheid van Gebruiker tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien deze vordering niet binnen 12 maanden nadat de schade zich heeft voorgedaan in een juridische procedure aanhangig is gemaakt.

14. Toepasselijk recht en geschillen 
14.1 Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
14.2 Eventuele geschillen tussen Gebruiker en Whoppah voortvloeiende uit of samenhangende met deze Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Whoppah, tenzij bepalingen van dwingend recht hiervoor een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amsterdam, november 2019